Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Basalt

Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische en topklinische revalidatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij zijn een van de grootste revalidatiecentra van Nederland en gevestigd op tien locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5600 patiënten, waarvan 533 klinisch en 1750 kinderen en jongeren.

Bij Sophia Revalidatie werken 700 professionals en 100 vrijwilligers. Wij werken intensief samen met een groot aantal instellingen voor de gezondheidszorg in de regio, zoals verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Revalidatieartsen van Sophia Revalidatie zijn actief in de poliklinieken revalidatiegeneeskunde van de ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Lange Land (Zoetermeer).

Klinische en poliklinische behandelingen

Sophia Revalidatie geeft op alle locaties poliklinische revalidatiezorg. Dit houdt in dat de patiënt één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum komt. Als opname noodzakelijk is, kan dit bij Sophia Revalidatie in Den Haag. Op deze locatie heeft Sophia Revalidatie 84 bedden.

De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.

Speerpunten

Sophia Revalidatie profileert zich op landelijk niveau op de volgende doelgroepen:
1. CVA/NAH
2. Kinderrevalidatie
3. Neurologisch chronisch progressieve aandoeningen
4. Hartrevalidatie/Oncologische revalidatie (reconditionering)
5. Multitrauma revalidatie

Wetenschappelijk Onderzoek

Sophia Revalidatie heeft de ambitie om op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen en kinderen een belangrijkere speler in de revalidatiesector te zijn. Om deze ambitie te realiseren zijn twee inhoudelijke onderzoekslijnen gekozen, Hersenletsel (NAH/CVA) en Kinderrevalidatie, waarbinnen onderzoekers van Sophia Revalidatie wetenschappelijk onderzoek doen.

Eén van de doelstellingen van Sophia Revalidatie is het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee levert Sophia revalidatie een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en innovatie binnen de revalidatiegeneeskunde. Naast eigen onderzoeksprojecten participeert Sophia Revalidatie in wetenschappelijk onderzoek waarvan andere centra hoofduitvoerder zijn.

Zorginnovatie

Om de mogelijkheden van zorginnovaties en technologische ontwikkelingen beter te benutten en in te spelen op te verwachten trends heeft Sophia Revalidatie in samenwerking met de Haagse hogeschool en de TUDelft geïnvesteerd in zorginnovatie, door de realisatie van het SmartLab.

Het SmartLab biedt de mogelijkheid om:

  • De patiënten de kans te geven om in contact te komen met de laatste ICT-technologie gericht op revalidatie.

  • De patiënten te ondersteunen in het vinden van technologische mogelijkheden om ook buiten de behandeluren aan de revalidatiedoelen te blijven werken.

  • Kansen te bieden voor samenwerking met ontwikkelaars, onderwijs en zorgprofessionals.

  • Vanuit de patiënt of behandelaar de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie af te stemmen op de eisen van de gebruikers door direct contact.

Het SmartLab is vrij toegankelijk voor patiënten, mantelzorgers en medewerkers van Sophia Revalidatie. Producten en/of diensten mogen de gehele werkweek onder toezicht van zorgprofessionals worden uitgeprobeerd.

Revalidatie en onderwijs

Sophia Revalidatie werkt nauw samen met de mytyl‐ en tyltylscholen in Den Haag en Delft. Op deze scholen wordt het kind behalve door leerkrachten ook door het behandelteam begeleid. Het uitgangspunt hierbij is één kind en één plan waarin leerdoelen en revalidatiedoelen op elkaar zijn afgestemd.

Duurzaamheid

Sophia Revalidatie vindt duurzaamheid een belangrijk maatschappelijk issue. U leest hier meer over hoe er invulling wordt gegeven aan het thema duurzaamheid. Met uiteenlopende maatregelen en plannen draagt Sophia Revalidatie bij aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door groene energie, milieuvriendelijke/energiezuinigere bedrijfsauto's en een Warmte Koude Opslag (WKO).

Sophia Revalidatie; medisch specialistische zorg sinds 1880

Website

Bezoek de website van Basalt