Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Basalt

Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische en topklinische revalidatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij zijn een van de grootste revalidatiecentra van Nederland en gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Jaarlijks behandelen we 5600 patiënten, waarvan 533 klinisch en 1750 kinderen en jongeren.

Bij Sophia Revalidatie werken 700 professionals en 100 vrijwilligers. Wij werken intensief samen met een groot aantal instellingen voor de gezondheidszorg in de regio, zoals verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Revalidatieartsen van Sophia Revalidatie zijn actief in de poliklinieken revalidatiegeneeskunde van de ziekenhuizen Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en het Lange Land (Zoetermeer).

Klinische en poliklinische behandelingen

Sophia Revalidatie geeft op alle locaties poliklinische revalidatiezorg. Dit houdt in dat de patiënt één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum komt. Als opname noodzakelijk is, kan dit op de hoofdlocatie in Den Haag. Daar heeft Sophia Revalidatie 84 bedden.

De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen.

 

Speerpunten

Sophia Revalidatie profileert zich op landelijk niveau op de volgende doelgroepen:
1. CVA/NAH
2. Kinderrevalidatie
3. Neurologisch chronisch progressieve aandoeningen
4. Hartrevalidatie/Oncologische revalidatie (reconditionering)
5. Multitrauma revalidatie

 

Wetenschappelijk Onderzoek

Sophia Revalidatie heeft de ambitie om op het terrein van toegepast wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen en kinderen een belangrijkere speler in de revalidatiesector te zijn. Om deze ambitie te realiseren zijn twee inhoudelijke onderzoekslijnen gekozen, Hersenletsel (NAH/CVA) en Kinderrevalidatie, waarbinnen onderzoekers van Sophia Revalidatie wetenschappelijk onderzoek doen.

Eén van de doelstellingen van Sophia Revalidatie is het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee levert Sophia revalidatie een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg en innovatie binnen de revalidatiegeneeskunde. Naast eigen onderzoeksprojecten participeert Sophia Revalidatie in wetenschappelijk onderzoek waarvan andere centra hoofduitvoerder zijn.

 

Zorginnovatie

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum werken voortdurend aan het nog beter afstemmen van de behandelingen op de behoeften en mogelijkheden van patiënten. Hiervoor gebruiken we ook innovatieve, technologische toepassingen, van instructievideo’s en games, tot automatische medicijndispensers en apps om te helpen bij het koken.
Dankzij eRevalidatie kunnen patiënten o.a. zelfstandig oefenen buiten behandeluren en hebben zij meer de regie over hun behandeling en hun herstel.

In een gezamenlijk eRevalidatie innovatie- en onderzoeksprogramma bundelen we met De Haagse Hogeschool en andere partners onze kennis en kunde. In het living lab ‘Smart Lab’ werken we met een klein team van betrokken medewerkers en een extern netwerk van ca. 50 mensen continu aan innovatieve projecten. Het SmartLab heeft een faciliterende functie om aanvullingen op bestaande therapieën te vinden of te ontwikkelen en kan gezien worden als proeftuin. Het SmartLab is vrij toegankelijk voor patiënten, mantelzorgers en medewerkers van Sophia Revalidatie. Producten en/of diensten mogen de gehele werkweek onder toezicht van zorgprofessionals worden uitgeprobeerd.

 

Revalidatie en onderwijs

Sophia Revalidatie werkt nauw samen met de mytyl‐ en tyltylscholen in Den Haag en Delft. Op deze scholen wordt het kind behalve door leerkrachten ook door het behandelteam begeleid. Het uitgangspunt hierbij is één kind en één plan waarin leerdoelen en revalidatiedoelen op elkaar zijn afgestemd.

 

Duurzaamheid

Sophia Revalidatie vindt duurzaamheid een belangrijk maatschappelijk issue. U leest hier meer over hoe er invulling wordt gegeven aan het thema duurzaamheid. Met uiteenlopende maatregelen en plannen draagt Sophia Revalidatie bij aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door groene energie, milieuvriendelijke/energiezuinigere bedrijfsauto's en een Warmte Koude Opslag (WKO).

 

Fusie

Sinds oktober 2017 is Sophia Revalidatie bestuurlijk gefuseerd met het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Vanaf januari 2019 zijn beide centra juridisch gefuseerd en gaan zij als nieuwe organisatie verder onder een nieuwe naam.

De organisaties hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); willen excelleren in de multidisciplinaire aanpak van complexe patiënten, continu vernieuwen en resultaten meten en inzichtelijk maken. De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen, zoals thuis behandelen, stepped care (nooit zwaarder behandelen dan strikt noodzakelijk) en zorg op maat, is essentieel.

Hiervoor moeten beide centra voorop blijven lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Flinke investeringen zijn vereist, ondanks beperkte financiële middelen. Tegelijkertijd worden kwaliteitseisen strenger, zorgverzekeraars kritischer en komen patiënten zieker naar revalidatiecentra toe vanuit de ziekenhuizen. Ook neemt het aantal nieuwe aanbieders van revalidatie toe, zoals de Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Door een fusie kunnen RRC en Sophia Revalidatie samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld.

Sophia Revalidatie; medisch specialistische zorg sinds 1880

 

 

Website

Bezoek de website van Basalt